суденты в Праге

Студент и работа в Чехии

Может ли работать студент по студенческой визе в Чехии

В последнее время очень часто задают вопрос о том сколько может часов работать студент по студенческой визе?

Мы задали вопрос в полицию по делам иностранцев:

— Может ли студент работать и если может, то сколько часов находясь по студенческой визе?

Ответ полиции по делам иностранцев:

Se studentem může zaměstnavatel uzavřít:

Cо студентом, работодатель может заключить следующие виды договоров:

1. Dohodu o provedení práce – sjednává se na konkrétní úkol a nesmí přesáhnout 100 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Zaměstnavatel neplní žádnou oznamovací povinnost České správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně a rovněž neodvádí pojistné.

1. Соглашение о работе — это договор о выполнении конкретной, поставленной работодателем задачи или работы. Выполнение данной работы у одного работодателя не должно превышать 100 часов в год. В обязанности работодателя не входит уведомление чешской системы социального обеспечения или медицинской страховой компании о Вашей работе, а также работодатель не должен оплачивать Вам страховку.

2. Dohodu o pracovní činnosti – její rozsah může být vyšší než 100 hodin ročně, ale práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena (nejdéle však 52 týdnů). Zaměstnavatel oznamuje nástup a ukončení zaměstnání studenta České správě sociálního zabezpečení, nejde-li o příležitostné zaměstnání. Příležitostným zaměstnáním je zaměstnání malého rozsahu, které nemá trvat a ani netrvá déle než 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, a to bez ohledu na výši příjmu.

2. Соглашение о трудовой деятельности – по данному соглашению Вы можете работать больше, чем 100 часов в год, но рабочие часы не могут превышать половину установленных рабочих часов (рабочей недели). Договор может быть заключен не более чем на 52 недели, на протяжении срока действия данного договора Вы можете работать. Работодатель регистрирует начало и окончание студенческой занятости в органы социального обеспечения. Исключением является срочная работа, которая длилась не больше чем 7 дней, не зависимо от оплаты данного периода работы.

3. Pracovní poměr – zaměstnavatel oznamuje nástup a ukončení zaměstnání studenta České správě sociálního zabezpečení, stejně jako v případě dohody o pracovní činnosti.

3. Рабочая занятость — работодатель объявляет о начале работы студента и прекращении студенческой занятости в органы социального обеспечения Чехии, так же как и в случае «соглашения о трудовой деятельности“.

Na základě takto uzavřené dohody o brigádnické práci studentů je možné pracovat do výšky poloviny celkového pracovního fondu, t.j. 20 hodin týdně, což je 1.040 hodin ročně (naše dohoda o provedení práce má limit 100 hodin za rok, to je desetinásobně méně).

На основе этих соглашений о временной работе студента, студенты могут работать половину установленной рабочей недели, т.е. 20 часов в неделю, что составляет 1,040 часов в год (cоглашение о работе имеет ограничение в 100 часов в год, то есть в десять раз меньше).

Studenti by měli vědět, že je možné podle platných právních předpisů získat brigádu přes agenturu dvojím způsobem:

a) Agentury práci studentům zprostředkovávají

Student má tak možnost, aby mu byla práce zprostředkována. Co to v praxi znamená? Zaměstnavatel kontaktuje agenturu práce (personální agenturu) o dočasně volné místo, potřebu zaměstnání. Agentura studenta zprostředkuje. Zaměstnavatel se studentem uzavře Dohodu o provedení práce. Mzdu studentovi vyplatí zaměstnavatel. Agentura práce (personální agentura) vyfakturuje zaměstnavateli svou provizi, tj. režijní náklady spojené se zprostředkováním studenta.

b) Agentury studenty přímo zaměstnávají a zapůjčují firmám

Agentura postupuje podle novely Zákoníku práce v oblasti upravující tzv. agenturní zaměstnávání. Agentura zaměstná studenta formou pracovního poměru (dohoda o pracovní činnosti nebo pracovní poměr na zkrácený úvazek). Pracovní poměr zakládá účast na sociálním (důchodovém a nemocenském) pojištění a započítává se jako doba odpracovaná pro důchodové účely i pro splnění podmínky výplaty podpory v nezaměstnanosti. Studenta pak agentura zapůjčuje různým zaměstnavatelům.

Студенты должны знать, что возможно в соответствии с действующим законодательством найти работу через агентство двумя способами:

а) Агентства для поиска работы студентам предлагают:

Работодатель связывается с кадровым агентством и сообщает о наличии временной вакансии. Агентство предлагает данную позицию студенту. Студент с работодателем заключает соглашения о выполнении работы. Зарплату студенту платит работодатель. Кадровое агентство выставляет счет работодателю за выполнение их работы.

б) Агентства трудоустраивают студента, после чего рекомендуют его для работы в компании:

Агентство должно действовать в соответствии с Трудовым кодексом. Кадровое агентство трудоустраивает студента на основании соглашения о трудовой деятельности (договор о рабочей занятости на неполный рабочий день). Занятость студента регистрируется во всех необходимых органах. После чего агенство предоставляет студента на работу другим фирмам.

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *